Công điện số 07/CĐ-CT ngày 14/9/2017 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ứng phó bão số 10