Công điện số 116/CĐ-PCTT&TKCN ngày 22/8/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố về chủ động phòng chống bão Hato