CÔNG VĂN HỎA TỐC SỐ 42: V/V TẠO ĐIỀU KIỆN CHO CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC ĐỂ THAM GIA THU HOẠCH LÚA VÀ NÔNG SẢN PHÒNG TRÁNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 7