Công văn Hướng dẫn về việc tổ chức thu nộp và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai - thành phố Hải Phòng