CÔNG VĂN SỐ 34/PCTT&TKCN NGÀY 21/3/2017 CỦA BCH PCTT&TKCN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỰ CỐ, TAI NẠN TÀU CÁ TRÊN BIỂN