CÔNG VĂN SỐ 54/PCTT&TKCN-VP NGÀY 20/4/2017 CỦA VĂN PHÒNG BCH PCTT VÀ TKCN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỨNG PHÓ VỚI GIÓ MẠNH TRÊN BIỂN