Công văn số 64/PCTT&TKCN ngày 10/5/2017 của BCH PCTT&TKCN thành phố về việc triển khai công tác PCTT&TKCN 2017