Dự thảo chỉnh sửa Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Tải về tại đây: