Giới thiệu

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thành lập Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hải Phòng