Kế hoạch thực diễn Trực ban tham mưu, chỉ huy, phối hợp hiệp đồng ứng phó bão số 10