Kinh nghiệm của Philipin trong ứng phó siêu bão Haiyan và giải pháp chống bão cho nhà thấp tầng ở nước ta

TS. Vũ Đại Minh-TS. Nguyến Thành Trung (Tạp chí KHCN Xây dưng)