QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI