QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI