Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch PCTT trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016-2020