Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND thành phố về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hải Phòng